P o z v á n k a na zasadnutie výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica

Vážený priateľ/-ka,

 pozývam Ťa,  na zasadnutie výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica, ktorá sa uskutoční 10. februára 2019 (v nedeľu) vo veľkej sále hotela  TATRAN, na Námestí Slobody v Skalici.

 Program:

Od 8:15 – 8:45 registrácia, objednávanie liekov na rok 2018 u dôverníkov

9:00 – 12:00

 1. Otvorenie, privítanie hostí,
 2. Prednáška – ing .Juríčková ,PhD –lektor SZV
 3. Voľba volebnej a návrhovej komisie
 4. Hodnotiaca správa za rok 2018, plán práce na rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2018 a  návrh rozpočtu na rok 2019
 6. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2018
 7. Voľba delegáta a náhradníka na VZ
 8. Voľba revíznej komisie
 9. Správa o zmenách v legislatíve, nákup liekov, akcie
 10. Diskusia
 11. Záver

                                                                                Ing. Zuzana Juríčková ,PhD

Skalica 22 januára 2019                                                                                            predseda ZO SZV