Obežník č. 10/2019 Usmernenie k objednávaniu publikácií

Váženy priateľky včelárky, priatelia včelári,

Na sekretariáte SZV si môžete objednať včelárske publikácie a DVD so včelárskou tematikou (zoznam je prílohou obežníka). Predsedovia a tajomníci jednotlivých ZO SZV, ako aj individuálni záujemcovia, vykonávajú objednávku cez https://eshop.vcelari.sk/.

 Na základe vystavenej faktúry je potrebné vykonať úhradu objednávky na účet SZV IBAN: SK35 8330 0000 0020 0166 5273VS: číslo faktúryDo poznámky, prosím, uveďte číslo Vašej ZO a individuálny záujemca uvedie Meno a Priezvisko. 

 Včelárske publikácie objednávajte výlučne cez e-shop – https://eshop.vcelari.sk/ 

 Z technických príčin a z hľadiska časovej náročnosti nebudeme môcť prijať telefonické objednávky.

Ďakujeme za pochopenie.Zoznam publikácií Obežník SZV č. 10_2019 – Usmernenie k objednávaniu publikácii

 Publikácie budú expedované od 18.11.2019

 S prianím pekného dňa

 Ing. Dominika Krajecová

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Obežník SZV č. 11_2019 – Odvod príspevku do Svojpomocného fondu.

 Odvod do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV,

 IBAN: SK44 8330 0000 0025 0166 5288

Ako variabilný symbol použite číslo Vašej ZO SZV.

Do správy pre prijímateľa napíšte názov Vašej ZO SZV. 

Výška príspevku do Svojpomocného fondu SZV:

 ·   extravilán –  0,20 €  za  včelstvo

·   intravilán –  0,15 €  za  včelstvo

 Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašlite spolu s návratkou (príloha č.1) po zaplatení na Sekretariát SZV, najneskôr do 20.1.2020 a to doručením osobne alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Dokumenty odporúčame zasielať doporučenou poštou.

 Upozornenie:

V prípade, ak dôjde k škodovej udalosti a finančné prostriedky neboli uhradené včas na účet Svojpomocného fondu, nie je možné si nárokovať odškodnenie.

            Priložené prílohy:

Obežník SZV č. 11_2019 – Odvody do Svojpomocného fondu

  1. Návratka
  2. Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu
  3. Čísla ZO SZV/variabilné symboly k úhrade
  4. Smernica SZV 4_2019 k Svojpomocnému fondu
  5. Štatút Svojpomocného fondu
  6. Vzor vyplnených údajov k úhrade SF

 S prianím pekného dňa

Obežník SZV č. 11_2019 -Odvody do Svojpomocného fondu Príloha č. 1_Návratka Príloha č. 2_Menný zoznam prispievateľov do svojpomocného fondu pre rok 2019 Príloha č. 3_Číslo ZO SZV – variabilné symboly k úhrade Príloha č. 4_Smernica SZV 4_2019 k Svojpomocnému fondu Príloha č. 5_Štatút Svojmonocného fondu Ing. Dominika Krajecová

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

SZV Logo Far