Výročná členská schôdza SZV Skalica 10.4.2022

Dňa 10.4.2022 sa uskutočnila naša výročná členská schôdza.

Program bol:

  1. Otvorenie, privítanie hostí a ich príhovory: Ing, Boris Slatinský (ROD Skalica), Ing. Oldřich Ištvánek (ZO ČSV Hodonín)
  2. Voľba volebnej, návrhovej a mandátovej  komisie
  3. Hodnotiaca správa za rok 20121, plán práce na rok 2022, Správa o hospodárení za rok 2021 a  návrh rozpočtu na rok 2022
  4. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2021
  5. Voľba výboru, delegáta a náhradníka na VZ 2022, schválenie uznesení
  6. Privítanie nových členov v ZO, gratulácia jubilantom, informácie o zmenách v legislatíve a nákupoch liečiv, info o akciách
  7. Prednáška: nariadenie vlády 377/2019, pripravované zmeny pre rok 2022/2023
  8. Diskusia a záver

Správa o činnosti RZ TT kraj_2022