Pozvánka na členskú schôdzu

                            

 P o z v á n k a

 Vážený priateľ/-ka,

 pozývam Ťa,  na zasadnutie výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica, ktorá sa uskutoční 16. februára 2020  o 8:30°°h (v nedeľu) vo veľkej sále hotela  TATRAN, na Námestí Slobody v Skalici.

  Program:

Od 8:15 – 8:30 registrácia, objednávanie liekov na rok 2020  u dôverníkov

8:30 – 11:00

  1. Otvorenie
  2. Prednáška
  3. Voľba volebnej a návrhovej komisie
  4. Hodnotiaca správa za rok 2019, plán práce na rok 2020
  5. Správa o hospodárení za rok 2019 a  návrh rozpočtu na rok 2020
  6. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2019
  7. Schválenie nového pokladníka
  8. Diskusia
  9. Záver

                                                                                Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

    predsedníčka ZO SZV

 

Skalica 4. februára 2020