Pozvánka na výročnú členskú ZO SZV Skalica 4.2.2018

P o z v á n k a


 P o z v á n k a


 


 


Vážený priateľ/-ka,


 


pozývam Ťa na zasadnutie výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica, ktorá sa uskutoční 4. februára 2018 (v nedeľu) vo veľkej sále hotela  TATRAN, na Námestí Slobody v Skalici.


 


 


Program:


Od 8:30 – 9:00 registrácia, objednávanie liekov na rok 2018 u dôverníkov


9:00 – 12:00


1.     Otvorenie, privítanie hostí


2.     Prednáška – Ing. Z. Juríčková, PhD.


3.     Hodnotiaca správa za rok 2017, plán práce na rok 2018


4.     Správa o hospodárení za rok 2017  a návrh rozpočtu na rok 2018


5.     Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2017


6.     Odovzdanie ocenení zaslúžilým členom a predstavenie nových členov


7.     Diskusia  


8.     Záver výročnej členskej schôdze  


9.    Obed                                                                                                                                         


 


V Skalici 22. januára 2018                                                          Ing. Zuzana Juríčková, PhD.,  predsedníčka