Obežník ZSV č. 1/2018 – Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa nariadenia vlády SR č. 135/2017 pre podporný rok 2017/2018

Obežník ZSV č. 1/2018 – Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa nariadenia vlády SR č. 135/2017 pre podporný rok 2017/2018


 Obežník ZSV č. 1/2018 – Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa nariadenia vlády SR č. 135/2017 pre podporný rok 2017/2018


 


Je nutné dodržať priebežné predkladanie podkladov v priebehu celého podporného roka, t. j. podklady je potrebné predložiť na sekretariát ZSV najneskôr do 1 mesiaca po vykonaní opatrenia/zrealizovaní nákupu (pokiaľ možno zaslať kompletné podklady – v prípade úhrady bankovým prevodom je možné počkať na doručenie výpisu z účtu a zaslať skompletizované podklady ihneď po doručení uvedeného dokladu o úhrade). Podklady za všetky opatrenia zrealizované do 31.3.2018 preto zašlite najneskôr do 25.4.2018.


Aktuálny podporný rok trvá od 1. augusta 2017 do 31. júla 2018


 


Budú akceptované len aktivity, zrealizované v termíne aktuálneho podporného roka (upozorňujeme, že podstatným údajom pri účtovných dokladoch je dátum uskutočnenia účtovného prípadu, pokiaľ nie je zhodný s dátumom vystavenia účtovného dokladu).


 


Najneskoršie termíny na predkladanie podkladov na sekretariát ZSV:


 

Predkladanie dokladov počas podporného roka


predložiť najneskôr do


1.8.2017 – 31.3.2018


25.4.2018


1.4.2018 – 31.7.2018


2.7.2018


 


Termínom pre doručenie podkladov na sekretariát je myslený dátum preukázateľného doručenia Slovenskou poštou na adresu Združenie Slovenská včela, Svrčia 14, 840 00 Bratislava, nie dátum odoslania, ani doručenie e-mailom.


 


Kontakt: sekretariat@zdruzenieslovenskavcela.sk


 


 


 


 


Ing. Jozef Čápek, PhD.


 


Združenie Slovenská včela


 


Svrčia 14, 840 00 Bratislava


 


Tel:   +421-(0)2-693 07 921
e-mail: capek@zdruzenieslovenskavcela.sk


 


IČO: 31820280


 


IBAN: SK10 0200 0000 0022 9370 4253