Pripomenutie termínu! Predkladanie žiadosti o preplatenie do 21.4.2023 (od 1.1.2023 do 31.03.2023 )

 

Vážení predsedovia a tajomníci ZO SZV, KČ SZV.

 

Pripomíname Vám termín odovzdania dokladov za včelárske podopatrenia realizované od 1.1.2023 do 31.3.2023, ktoré musia byť odovzdané do 21.4.2023 v zmysle Usmernenia SZV č.1/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa

Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023

Prosím kontaktujte svojich členov k predloženiu dokladov.

 

Jednotlivé prílohy k NV 10/2023 ako aj vzory nájdete na našej stránke vcelari.sk https://vcelari.sk/2023/03/dotacie-2022-2023-podla-nv-10-2023-2/

 Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci (pláne ZO / KČ) na podporný rok 2022/2023, predložené k NV10/2023.

 Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

  1. používali iba aktuálne prílohy (dostupné na vcelari.sk),
  2. skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …),
  3. skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh,
  4. priebežne zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (2022/2023),
  5. nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti),
  6. doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.8) pod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad o platbe v hotovosti vystaví aj pošta alebo kuriér. Ak platíte cez IB, je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby), ktorý je dostupný cez IB. Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.

Konečný prijímateľ pomoci vyhlasuje, že:

  1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,
  2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada.

Upozornenie:

PPA stále neschválila žiadosť SZV ani iným žiadateľom. Podľa informácií, ktoré máme by však mala PPA žiadosť schváliť v najbližšom čase o čom Vás budeme informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-917 819 655

Email: capek@vcelari.sk

www.vcelari.sk

FB – Slovenský zväz včelárov

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273