Informácie pre ZO SZV – kurzy AÚVL, odborná exkurzia, monitoring úhynu včelstiev a iné

Vážený predsedovia, tajomníci,

Zasielame vám aktuálne informácie, ktoré sa týkajú činnosti zväzu a členov.

 1. Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „začiatočník a preškolenie” v Liptovskom Hrádku
 • Informujte svojich členov o možnosti prihlásenia sa na kurz
 1. Odborná exkurzia Česká republika 14.-16.4.2023
 • Informujte svojich členov o možnosti prihlásenia sa na exkurziu
 1. Obežník SZV č. 3/2023 k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev 2023
 • Zapojte sa do Celoslovenského monitoringu úhynu včiel a zašlite vzorky do 15.4.2023
 1. Obežník SZV č. 2/2023 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2022 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2021
 • Informujte členov o možnosti poskytnúť svoje 2% pre SZV
 1. Obežník SZV č. 19/2022 – Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2023
 • Zaslať hodnotiacu správu ZO SZV za rok 2022, program činnosti ZO SZV pre rok 2023, správu revíznej komisie ZO SZV za rok 2022, zápisnicu z ČS, uznesenie z ČS a počet uhynutých včelstiev od 15.3.2023
 1. Obežník SZV č. 16/2022 k odvodu príspevku do Svojpomocného fondu SZV na rok 2023
 • Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV bolo potrebné zaslať na Sekretariát SZV do 20.1.2023
 1. Obežník SZV č. 17/2022 k objednávaniu časopisu Včelár na rok 2023
 • Časopis Včelár je možné objednávať počas celého roka
 1. Obežník SZV č. 14/2022 k odvodu členských príspevkov na rok 2023
 • Členský príspevok do SZV bolo potrebné uhradiť do 15.2.2023

Všetky informácie nájdete aj na www.vcelari.sk

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-917 819 655

Email: capek@vcelari.sk

www.vcelari.sk

FB – Slovenský zväz včelárov

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

 

 

Obežník SZV Č. 1/2023 K Predkladaniu Požiadaviek K Čerpaniu Dotačných Prostriedkov Podľa Nariadenia Vlády SR Č. 10/2023 Z. Z. Na Podporný Rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023)

Vážení predsedovia, tajomníci, včelári.

Na základe nového NV č. 10/2023 Vám zasielame Usmernenie č. 1/2023. Oneskorenie vydania Obežníka a Usmernenia je zapríčinené neskorým vydaním príručky zo strany PPA (príručka nám bola doručená až v piatok 27.1.2023)

 • Žiadateľ ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci na podľa prílohy č.2
 • Žiadateľ vedúci včelárskych krúžkov podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.4
 • Žiadateľ o pomoc pre školské, ukážkové, ekologické a pokusné včelnice podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.6
 • Žiadateľ o pomoc podľa 10 Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum, predkladá projekt aplikovaného výskumu spolu s rozpočtom
 • Žiadateľ sa pri plánovaní a realizácií poskytnutia pomoci riadia USMERNENÍM SZV č.1/2023
 • Žiadateľom v §6 INVESTÍCIE DO HMOTNÉHO MAJETKU A NEHMOTNÉHO MAJETKU V SEKTORE VČELÁRSTVA A ĎALŠIE ČINNOSTI nebude poskytnutá prijímateľovi podpory, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.

Žiadateľ posiela podpísanú a opečiatkovanú žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023) do 7.2.2023.

Žiadosť treba doručiť:

 1. 1x fyzicky alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava ( kópiu si necháva žiadateľ).
 2. 1x elektronicky na sekretariat@vcelari.sk

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2022/2023 v termíne:

 1. Doklady realizovanéod 01.01.2023 do 31.03.2023 musia byť odovzdané do 21.04.2023.
 2. Doklady realizovanéod 01.04.2023 do 30.06.2023 musia byť odovzdané do 03.07.2023.

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín odoslania/doručenia fyzicky alebo poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Čerpanie pomoci na obstaranie inštruktážnych pomôcok v rámci včelárskeho krúžku podľa § 5 ods. 1 písm. k), plánujú ZO SZV, KČ SZV vo svojich žiadostiach.

Čerpanie pomoci na zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva podľa § 5 ods. 1 písm. g), môžu ZO SZV, KČ SZV  využiť dva zájazdy na podujatia organizované SZV aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci na obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva  podľa § 5 ods. 1 písm. j), môžu ZO SZV, KČ SZV  čerpať aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci na ochranu včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením  podľa § 6 ods. 1 písm. b), môžu ZO SZV, KČ SZV  čerpať aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci na laboratórne rozbory podľa § 10 môžu ZO SZV, KČ SZV  čerpať aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci pre začínajúcich včelárov podľa § 9 ods. 1 písm. e) pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou a § 9 ods. 1 písm. f) pomoc na nákup najviac piatich nových úľových zostáv, ktorí navštevujú vzdelávací program v podpornom roku 2022/2023 a sú členmi SZV podávajú žiadosť o preplatenie samostatne na Sekretariát SZV. Podmienkou pre získanie pomoci je úspešné ukončenie vzdelávacieho programu v podpornom roku 2022/2023. Žiadosť cez ZO SZV je ukončená.

Odporúčanie pre ZO SZV, RZ SZV a KČ SZV:

 1. naplánovať si obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie (PC, notebook, tlačiareň, internet, …) podľa § 5 ods. 1 písm. j), z dôvodu digitalizácie príloh a tlačív. Podpora je poskytovaná do výšky 70% a nákup zariadenia je možné zakúpiť raz za 5 rokov. Využívanie elektronickej telekomunikačnej služby (internet) je možné využívať každoročne. Pre vykonávanie online vzdelávacie aktivity, konferencie je možné zakúpiť program, ktoré poskytujú možnosť organizovania online konferencií, schôdzí ako napr. Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Zoom, a iné (podmienkou je dokladovanie, že počas podporného roka bol tento program využívaný na online vzdelávacie aktivity).
 2. naplánovať si nákup fumigantných pásikov pre svojich členov, ktoré sú v zozname veterinárnych technických pomôcok povolených ÚŠKVBL. Nákup fumigantných pásikov si naplánujte v § 7 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.
 3. naplánovať si realizáciu projektov k nákupu peľodajných a nektárodajných stromov, nie lúčnych porastov, bylín. Žiadateľom je ZO SZV, RZ SZV alebo KČ SZV, nie včelár fyzická/právnická osoba. Projekt si naplánujte podľa § 8 ods. 1 písm. b) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev)vzor projektuPodpora je poskytovaná do výšky 100%, najviac do výšky 2 000 eur. realizácia projektu sa vzťahuje na obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023.
 4. Pre vznik nároku na dotáciu v §6 písm. a) Technická pomoc je podmienkou predloženie podkladov v rámci jedného podopatrenia v minimálnej nákupnej cene zariadenia 100 €.
 5. Podpora v zmysle § 6 NV č. 10/2023 Z. z. Investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva a ďalšie činnosti nebudeposkytnutá prijímateľovi podpory, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.
 6. Podpora v zmysle § 6 NV č. 10/2023 Z. z. Investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva a ďalšie činnosti bude poskytnutá konečnému prijímateľovi podpory, ktorému v predchádzajúcich 10 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup zaradení a potrieb ako sú zariadenia na odviečkovanie plástov, vytáčanie, čistenie, dávkovanie, spracovanie medu alebo získavanie, spracovanie vosku a výroby medzistienok.
 7. Podpora v zmysle § 6 NV č. 10/2023 Z. z. Investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva a ďalšie činnosti bude poskytnutá konečnému prijímateľovi podpory, ktorému v predchádzajúcich 5 rokochnebola poskytnutá podpora na nákup ostatných zariadení a potrieb – zariadenia na odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní, separáciu vosku od medu, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov s ohrevom, chladením alebo mrazením spracúvanie medu na priamy predaj, skladovanie medu alebo manipuláciu s medom v medárni, získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového peľu alebo plástového peľu, získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu, zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov, kontrolu kvality včelárskych produktov, vŕtanie rámikov, kŕmenie včiel, čerpadla na med, pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov, plničky medu alebo jej príslušenstva, nádoby na skladovanie alebo prepravu medu v maximálnom počte 5 kusov, prívesného vozíka do celkovej hmotnosti 1500 kg.)

Požiadavky v žiadosti podľa NV  č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023 môže žiadateľ uplatňovať od 1. januára 2023, resp. od zverejnenia rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a zverejnením na stránke www.vcelari.sk.

Prosíme ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV aby:

 1. používali iba aktuálne prílohy (dostupné na vcelari.sk),
 2. skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …),
 3. skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh,
 4. priebežne zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (2022/2023),
 5. nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti),
 6. doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.9) pod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad o platbe v hotovosti vystaví aj pošta alebo kuriér. Ak platíte cez IB, je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby), ktorý je dostupný cez IB. Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.
 7. Informujte vždy členov, že ako konečný prijímateľ pomoci vyhlasuje, že
 • všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,
 • sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada.

Upozorňujeme ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, aby v prílohách používali iba názvy svojej ZO SZV schválené ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, napr. „ZO SZV Bratislava“.

V prípade zmien v NV 10/2023 Z. z. alebo príloh v príručke pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023)  vás budeme informovať formou obežníka a zmenou Usmernenia SZV č. 1/2023.

Prílohy:

 1. Usmernenie SZV č.1/2023 k príručke pre žiadateľa na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023
 2. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 10/2023 – ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV
 3. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 10/2023 – pre včelárske krúžky
 4. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 10/2023 – pre školské, ukážkové ekologické, pokusné včelnice
 5. Vzor projektu podľa § 8 ods. 1 písm. b) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

JEDNOTLIVÉ PRÍLOHY A TLAČIVÁ VYPĹŇAJTE ČITATEĽNE VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI, ALEBO VYPLŇTE TLAČIVO V POČÍTAČI!

Tu je celý obežník:

Obežník SZV č.1_2023 – Usmernenie k podpornému roku 2022_2023

 

Najnovší príspevok, si môžete pozrieť na  https://vcelari.sk/2023/01/obeznik-szv-c-1-2023-k-predkladaniu-poziadaviek-k-cerpaniu-dotacnych-prostriedkov-podla-nariadenia-vlady-sr-c-10-2023-z-z-na-podporny-rok-2022-2023-1-1-2023-31-7-2023/

 

Tento e-mail je generovaný automaticky na základe údajov v systéme, prosíme, neodpovedajte naň.

 

S pozdravom,

 

Mgr.Terézia Duffeková

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-917 972 994

Email: duffekova@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

 

Vyšetrenie meliva 2023

Pekný deň,

oznamujem všetkým včelárom ktorý chcú kočovať, meniť stanovište, predávať darovať niekomu včely alebo matky,sú povinný zo zákona mať urobený test na melivo, ostatný včelári ktorý chcú vedieť aký je zdravotný stav ich včelstiev a nový včelári,  aby si u tajomníka prípadne dôverníka vyzdviholi vzorkovnice na melivo. Jedna vzorkovnica je na 25 vzoriek.Keď chcete vedieť len zdravotný stav môžte sa spojiť aj traja -štyria včelári do jednej vzorkovnice.Vzhľadom na zdražovanie predpokladaná cena vzorky do 25€ tajomník ZO SZV Skalica Richard Slatinský

melivo vysetrenie prazdne

Výsledky 17. Ročníka Súťaže O Najlepší Slovenský Med, Medovinu, Peľ, Včelí Vosk, Kozmetiku A Etikety 2022

Vážení včelári a včelárky,

zasielame Vám výsledky 17. ročníka súťaže o najlepší slovenský med, medovinu a peľ 2022.

Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať dňa 15.10.2022 o 9,30 hod. v pavilóne P1, prvé poschodie Expo Center Trenčín.

Výhercom BLAHOŽELÁME!

 

MED

Kategória – MEDOVICOVÝ

 1. Jakub Krčmárik – ZO SZV Čadca
 2. Ing. Jozef Krivoňák – ZO SZV Stará Ľubovňa
 3. Ing. Ján Ščecina – ZO SZV Sabinov

 

Kategória – KVETOVÝ

 1. Martin Viazanko – ZO SZV Bošáca
 2. Lenka Slaná – ZO SZV Ružomberok
 3. Peter Pišák, SHR Apis Original – ZO SZV Vinica

 

Kategória – AGÁTOVÝ

 1. Ivan Pavlov, ml. – ZO SZV Modrý Kameň
 2. Vladimír Regás – ZO SZV Šurany
 3. Andrej Bartal – ZO SZV Šaštín-Stráže

 

Kategória – KVETOVÝ JEDNODRUHOVÝ

 1. Mgr. Marián Holub – ZO SZV Banská Štiavnica, (gaštanový)
 2. Ing. Boris Sabol – ZO SZV Giraltovce, (lesný)
 3. Jozef Buzek – ZO SZV Giraltovce, (lipový)

 

Kategória – PASTOVÝ

 1. Matúš Hosa – ZO SZV Poprad
 2. Ing. Miroslav Tkáč – ZO SZV Levice
 3. Ing. Alojz Jančo – ZO SZV Nové Mesto nad Váhom

 

 Kategória – kombinácia medu s inými potravinami a včelími produktmi

 1. Peter Koreň – ZO SZV Modrý Kameň (med + orechy + sušené ovocie)
 2. Dušan Dedinský – ZO SZV Stupava (med s citrónom)
 3. Peter Pišák – ZO SZV Vinica (včelí plást v mede)

 

MEDOVINA

 1. Ing. Rudolf Turner – ZO SZV Pezinok, (korenená)
 2. Ján Hrubša – ZO SZV Skalica, (tradičná svetlá)
 3. Jozef Tomčák – ZO SZV Vranov nad Topľou (tradičná)

 

PEĽ

 1. Marek Bílik – ZO SZV Nitra
 2. Peter Pišák – ZO SZV Vinica
 3. Jozef Tej – ZO SZV Svidník

 

VČELÍ VOSK – Sviečky, dekorácie a výrobky zo včelieho vosku vyrobené ľubovoľnou metódou

 1. Peter Pišák, SHR Apis Original – ZO SZV Vinica, (farebné točené sviečky z medzistienok)
 2. Peter Pišák – ZO SZV Vinica, (odlievané sviečky zo včelieho vosku)
 3. Ing. Silvia Viazanková – ZO SZV Bošáca, (dekoračná sviečka zo včelieho vosku)

 

MEDOVNÍK

 1. Ing. Juraj Benčat – ZO SZV Kozárovce, (dekoratívne medovníky)
 2. Alena Slováková – ZO SZV Čadca, (medovníkové srdiečka)
 3. Peter Koreň – ZO SZV Modrý Kameň, (medovník – včela)

 

MYDLO A KOZMETIKA

 1. Mgr. Marian Holub – ZO SZV Banská Štiavnica, (Včelárova masť zo včelieho vosku)
 2. MVDr. Beáta Hurná – ZO SZV Giraltovce, (balzam na pery)
 3. Ing. Silvia Viazanková – ZO SZV Bošáca, (nechtíkovo-propolisové mydlo)

 

ETIKETY, LETÁKY, KNIHY, DVD, FOTOGRAFIE A PLAGÁTY SO VČELÁRSKOU TEMATIKOU

 1. Mgr. Viktor Blaho – ZO SZV Ružomberok, (etikety)
 2. Mgr. Marian Holub – ZO SZV Banská Štiavnica, (etikety)
 3. Ivan Sivý – ZO SZV Medzilaborce, (fotografia)

 

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ PRE DETI

 1. Melisa Gemzická – ZO SZV Ružomberok
 2. Lýdia Mihaľová – ZO SZV Svidník
 3. Diana Fedaková – ZO SZV Svidník

 

Dotácie 2022: august až december

Obežník SZV č. 5/2022 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023

 

Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023

 • Žiadateľ ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci na podľa prílohy č.2
 • Žiadateľ vedúci včelárskych krúžkov podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.4
 • Žiadateľ o pomoc pre školské, ukážkové, ekologické a pokusné včelnice podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.6
 • Žiadateľ o pomoc podľa § 10 Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum, predkladá projekt aplikovaného výskumu spolu s rozpočtom
 • Žiadateľ sa pri plánovaní a realizácií poskytnutia pomoci riadia USMERNENÍM SZV č.1/2022

Žiadateľ posiela podpísanú a opečiatkovanú žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023 do 31.5.2022.

Žiadosť treba doručiť:

 1. 1x fyzicky alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava ( kópiu si necháva žiadateľ).
 2. 1x elektronicky na sekretariat@vcelari.sk

 

Čerpanie pomoci na obstaranie inštruktážnych pomôcok v rámci včelárskeho krúžku podľa § 5 ods. 1 písm. n), plánujú ZO SZV, KČ SZV vo svojich žiadostiach.

Čerpanie pomoci na zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva podľa § 5 ods. 1 písm. h), môžu ZO SZV, KČ SZV  využiť dva zájazdy na podujatia organizované SZV aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci na obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva  podľa § 5 ods. 1 písm. k), môžu ZO SZV, KČ SZV  čerpať aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci na ochranu včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením  podľa § 5 ods. 1 písm. q), môžu ZO SZV, KČ SZV  čerpať aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci na laboratórne rozbory podľa § 8 môžu ZO SZV, KČ SZV  čerpať aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci pre začínajúcich včelárov podľa § 9 ods. 1 písm. f) pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou a § 9 ods. 1 písm. g) pomoc na nákup najviac piatich nových úľových zostáv, ktorí navštevujú vzdelávací program v podpornom roku 2022/2023 a sú členmi SZV podávajú žiadosť o preplatenie samostatne na Sekretariát SZV. Podmienkou pre získanie pomoci je úspešné ukončenie vzdelávacieho programu v podpornom roku 2022/2023. Žiadosť cez ZO SZV je ukončená.

Odporúčanie pre ZO SZV, RZ SZV a KČ SZV:

 1. naplánovať si obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie (PC, notebook, tlačiareň, internet, …) podľa § 5 ods. 1 písm. k), z dôvodu digitalizácie príloh a tlačív. Podpora je poskytovaná do výšky 70% a nákup zariadenia je možné zakúpiť raz za 5 rokov. Využívanie elektronickej telekomunikačnej služby (internet) je možné využívať každoročne. Pre vykonávanie online vzdelávacie aktivity, konferencie je možné zakúpiť program, ktoré poskytujú možnosť organizovania online konferencií, schôdzí ako napr. Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Zoom, a iné (podmienkou je dokladovanie, že počas podporného roka bol tento program využívaný na online vzdelávacie aktivity).
 2. naplánovať si nákup fumigantných pásikov pre svojich členov, ktoré sú v zozname veterinárnych technických pomôcok povolených ÚŠKVBL. Nákup fumigantných pásikov si naplánujte v § 6 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.
 3. naplánovať si realizáciu projektov k nákupu peľodajných a nektárodajných stromov, nie lúčnych porastov, bylín. Žiadateľom je ZO SZV, RZ SZV alebo KČ SZV, nie včelár fyzická/právnická osoba. Projekt si naplánujte podľa § 7 ods. 1 písm. d) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstievvzor projektu. Podpora je poskytovaná do výšky 100%, najviac do výšky 2 000 eur.

 

Požiadavky v žiadosti na podporný rok 2022/2023 môže žiadateľ uplatňovať od 1. augusta 2022, resp. od zverejnenia rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a zverejnením na stránke www.vcelari.skPodporný rok začína 1.8.2022 a končí 31.7.2023.

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2022/2023 v termíne:

 1. Doklady realizované od 01.08.2022 do 31.12.2022 musia byť odovzdané do 20.01.2023.
 2. Doklady realizované od 01.01.2023 do 31.03.2023 musia byť odovzdané do 21.04.2023.
 3. Doklady realizované od 01.04.2023 do 30.06.2023 musia byť odovzdané do 03.07.2023.

 

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín odoslania/doručenia fyzicky alebo poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

 

Prosíme ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV aby:

 1. používali iba aktuálne prílohy (dostupné na vcelari.sk),
 2. skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …),
 3. skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh,
 4. priebežne zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (2022/2023),
 5. nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti),
 6. doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.8) pod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad o platbe v hotovosti vystaví aj pošta alebo kuriér. Ak platíte cez IB, je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby), ktorý je dostupný cez IB. Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.
 7. Informujte vždy členov, že ako konečný prijímateľ pomoci vyhlasuje, že
 • všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,
 • sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada.

Upozorňujeme ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, aby v prílohách používali iba názvy svojej ZO SZV schválené ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, napr. „ZO SZV Bratislava“.

 V prípade zmien v NV 337/2019 Z. z. alebo príloh v príručke pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2022/2023 vás budeme informovať formou obežníka a zmenou Usmernenia SZV č. 1/2022.

Prílohy:

 1. Usmernenie SZV č.1/2022 k príručke pre žiadateľa na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023
 2. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 337/2019 – ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV
 3. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 337/2019 – ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV – Vzor
 4. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 337/2019 – pre včelárske krúžky
 5. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 337/2019 – pre včelárske krúžky – Vzor
 6. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 337/2019 – pre školské, ukážkové ekologické, pokusné včelnice
 7. Vzor projektu podľa § 7 ods. 1 písm. d) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

 

JEDNOTLIVÉ PRÍLOHY A TLAČIVÁ VYPĹŇAJTE ČITATEĽNE VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI, ALEBO VYPLŇTE TLAČIVO V POČÍTAČI!

 

Výročná členská schôdza SZV Skalica 10.4.2022

Dňa 10.4.2022 sa uskutočnila naša výročná členská schôdza.

Program bol:

 1. Otvorenie, privítanie hostí a ich príhovory: Ing, Boris Slatinský (ROD Skalica), Ing. Oldřich Ištvánek (ZO ČSV Hodonín)
 2. Voľba volebnej, návrhovej a mandátovej  komisie
 3. Hodnotiaca správa za rok 20121, plán práce na rok 2022, Správa o hospodárení za rok 2021 a  návrh rozpočtu na rok 2022
 4. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2021
 5. Voľba výboru, delegáta a náhradníka na VZ 2022, schválenie uznesení
 6. Privítanie nových členov v ZO, gratulácia jubilantom, informácie o zmenách v legislatíve a nákupoch liečiv, info o akciách
 7. Prednáška: nariadenie vlády 377/2019, pripravované zmeny pre rok 2022/2023
 8. Diskusia a záver

Správa o činnosti RZ TT kraj_2022