Monitoring úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku 2019/2020.

Vážené včelárky, vážení včelári!

zahájili sme ďalší ročník monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku 2019/2020.

Vstup do dotazníka je tu: https://www.bee-survey.com/index.php/197229?lang=sk

Prosíme predsedov a tajomníkov ZO SZV, KČ aby informovali aj svojich členov.

Ďakujeme za účasť v prieskume.

Monitoring nájdete aj na stráne www.vcelari.sk tu.

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-903 705 549

Email: capek@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Obežník SZV č. 7/2020 k celoslovenskému monitoringu úhynu včiel

Obežník SZV č. 7/2020 k celoslovenskému monitoringu úhynu včiel

Vážení predsedovia a tajomníci, kolektívny členovia SZV,

zasielame Vám obežník SZV č. 7/2020 k celoslovenskému monitoringu úhynu včiel.

Cieľom celoslovenského monitoringu, ktorý sa vykoná na základe odberu biologického materiálu z uhynutých včelstiev,  je zistiť a zdokumentovať  príčiny úhynu našich včiel. Monitoring sa uskutoční za spolupráce z akreditovanými laboratóriami, ktoré sú zo Slovenska. Monitoringu sa zúčastnia iba včelári, ktorým uhynuli včelstvá. Odber sa nevykonáva zo živých včelstiev. Úlohou laboratórií je zistiť príčiny úhynu včelstiev, zistiť množstvo rezíduí a  chémie z poľnohospodárstva a liečenia včelstiev. Ďalším  cieľom je zistiť skutočný rozsah umierania včelstiev po jednotlivých regiónoch a pripraviť do budúcna systém prefinancovania strát včelstiev zo strany štátu.

Termín na odovzdanie vzoriek je do 8.3.2020 !!!

 

Obežník-č.-7_2020-k-celoslovenskému-monitoringu-úhynu-včelstiev

 

 

Kurz – Chov matiek

Kurz je určený pre včelárov, ktorí si chcú odchovávať matky aj iným spôsobom ako len využívaním rojových materských buniek a tichých výmien matiek. Oboznámime sa so základmi plemenitby, hodnotením včelstiev a výberom včelstiev. Ako získať plemenivo, prakticky prelarvovať a úspešne dochovať až po oplodnenie matky. Požadované vstupné požiadavky: Minimálne 5 rokov aktívny chovateľ včiel evidovaný v CEHZ a má min. 15 včelstiev vedených v CEHZ. Školenie nie je určené pre začiatočníkov! Zmluvy o vykonaní kurzov boli podpísané medzi ÚVč. ako akreditovanou inštitúciou a SZV. Kvôli kvalitnému zvládnutiu kurzu a kapacity prednáškovej miestnosti je počet účastníkov limitovaný: v Prešove a v Liptovskom Hrádku 25 ľudí, v Kráľovej pri Senci 30 ľudí. Kurz je zdarma, účastníci si hradia cestovné, stravu a ubytovanie.

 1. – 23. máj 2020, Prešov, SOŠ lesnícka, Kollárova 10
 2. – 31. jún 2020, Kráľová pri Senci, Včelárske múzeum
 3. – 20. jún, Liptovský Hrádok, ÚVč., Dr. Gašperíka 599

 

Link na prihlasovanie: http://www.uvc.sk/page1.html

 

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára“

Všetkým členom ZO Skalica: ponuka kurzov zdarma (+ preplatenie CP)

 dovolim si pripomenut planovane kurzy AUVL pre zaciatocnikov a preskolenie AUVL

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník“

28.-29.05. 2020  Kráľová pri Senci, Skanzen, 900 50 Kráľová pri Senci od 9:00

Podmienky pre novych AUVL: Dokončená stredná škola (akákolvek) a 5 rokov praxe vo včelárení.

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“

27.3.2020   Bratislava, ŠVPS, Botanická 17 od 9:00

https://vcelari.sk/2020/01/obeznik-c-4_2020-k-planovanym-kurzom-pre-auvl/

Prihlasit sa na kurzy mozno cez stranku Ustavu Vcelarstva Liptovsky Hradok

http://uvc.sk/page1.html#table1-1g

Na stranke tiez najdete prezentacie ku jednotlivym prednaskam na kurzoch.

Pozvánka na členskú schôdzu

                            

 P o z v á n k a

 Vážený priateľ/-ka,

 pozývam Ťa,  na zasadnutie výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica, ktorá sa uskutoční 16. februára 2020  o 8:30°°h (v nedeľu) vo veľkej sále hotela  TATRAN, na Námestí Slobody v Skalici.

  Program:

Od 8:15 – 8:30 registrácia, objednávanie liekov na rok 2020  u dôverníkov

8:30 – 11:00

 1. Otvorenie
 2. Prednáška
 3. Voľba volebnej a návrhovej komisie
 4. Hodnotiaca správa za rok 2019, plán práce na rok 2020
 5. Správa o hospodárení za rok 2019 a  návrh rozpočtu na rok 2020
 6. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2019
 7. Schválenie nového pokladníka
 8. Diskusia
 9. Záver

                                                                                Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

    predsedníčka ZO SZV

 

Skalica 4. februára 2020

 

Obežník SZV č. 1/2020 s názvom DOČASNÉ UMIESTNENIE VČELSTIEV na základe MEMORANDA o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva so Slovenským zväzom včelárov.

Vážení predsedovia, tajomníci ZO SZV, Obežník SZV č.1_2020 – DOČASNÉ UMIESTNENIE VČELSTIEV

 v prílohe Vám posielam Obežník SZV č. 1/2020 s názvom DOČASNÉ UMIESTNENIE VČELSTIEV na základe MEMORANDA o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva so Slovenským zväzom včelárov. Viac informácií nájdete tu: https://vcelari.sk/2020/01/obeznik-szv-c-1-2020-docasne-umiestnenie-vcelstiev-na-zaklade-memoranda-o-spolupraci-v-oblasti-lesneho-hospodarstva-so-slovenskym-zvazom-vcelarov

 S prianím pekného dňa

 Ing. Dominika Krajecová

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

Vyšetrenie meliva

Kto chce darovať ,predávať, sťahovať alebo kočovať so včelstvami má povinnosť dať otestovať si melivo od včiel. Nádobky naň si môžu vybrať u p. Slatinského, prípadne u dôverníkov. Vysušené melivo odovzdá p. Slatinskému,  alebo MvDR. Palčákovi prípadne priamo na RVPS Senica vždy do utorka nakoľko je v stredu ráno spoločný odvoz vzorkov do Dolného Kubína. Cena vzorky je 17,5 € . Obsah  je max. od 25 včelstiev. Je možnosť že sa spoja aj traja či viacerí včelári ak neprekročia limit 25 včelstiev a napíšu to na 1 osobu a náklady si rozdelia.

Obežník č. 10/2019 Usmernenie k objednávaniu publikácií

Váženy priateľky včelárky, priatelia včelári,

Na sekretariáte SZV si môžete objednať včelárske publikácie a DVD so včelárskou tematikou (zoznam je prílohou obežníka). Predsedovia a tajomníci jednotlivých ZO SZV, ako aj individuálni záujemcovia, vykonávajú objednávku cez https://eshop.vcelari.sk/.

 Na základe vystavenej faktúry je potrebné vykonať úhradu objednávky na účet SZV IBAN: SK35 8330 0000 0020 0166 5273VS: číslo faktúryDo poznámky, prosím, uveďte číslo Vašej ZO a individuálny záujemca uvedie Meno a Priezvisko. 

 Včelárske publikácie objednávajte výlučne cez e-shop – https://eshop.vcelari.sk/ 

 Z technických príčin a z hľadiska časovej náročnosti nebudeme môcť prijať telefonické objednávky.

Ďakujeme za pochopenie.Zoznam publikácií Obežník SZV č. 10_2019 – Usmernenie k objednávaniu publikácii

 Publikácie budú expedované od 18.11.2019

 S prianím pekného dňa

 Ing. Dominika Krajecová

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273